Program a stanovy

Program

1. Evropa jako křesťanské společenství hodnot

Panevropská unie se přihlašuje

 • ke křesťanství jako duši Evropy, zvláště ke křesťanskému obrazu člověka

Panevropská unie bojuje proti

 • všem tendencím, které ničí duchovní a morální sílu Evropy
 • nihilismu, atheismu a amorálnímu konsumismu

Panevropská unie usiluje

 • o křesťanskou Evropu, která je kontinentem lidské důstojnosti a úcty před Bohem a jeho stvořením

2. Evropa jako společenství svobody

Panevropská unie se vyznává

 • k svobodnému, sebeodpovědnému rozvoji lidské osoby
 • k posílení přirozených společenství, zvláště rodiny, stejně jako k principu subsidiarity
 • k sociální spravedlnosti a principu solidarity
 • k ochraně a pomoci slabým, nemocným a postiženým
 • k zodpovědnosti za životní prostředí budoucích generací, zvláště k udržení stvoření
 • k svobodnému sebeurčení národů
 • k právu národů a národnostních skupin na kulturní, hospodářský a politický rozvoj
 • k právu na domov, k federalismu a svébytné hodnotě historicky vzniklých regionů
 • k sociálnímu tržnímu hospodářství

Panevropská unie bojuje proti

 • každé tyranii a každému totalitarismu
 • všem učením a formám, které potlačují nebo falšují svobodu a opovrhují lidskou důstojností
 • ideologiím komunismu a nacionalismu
 • vládě technokracie a byrokratické všemocnosti

Panevropská unie usiluje

 • o sjednocenou Evropu svobodných lidí, národů a národnostních skupin
 • o silnou Evropu, která všude po světě hájí ideje svobody a lidských práv

3. Evropa jako společenství práva

Panevropská unie se přihlašuje

 • k univerzální platnosti lidských práv
 • k pluralitní evropské státnosti
 • k principu právního státu
 • k evropskému hodnotovému společenství

Panevropská unie bojuje proti

 • potlačování lidí státy a systémy bezpráví
 • vyhánění, pronásledování a “etnickým čistkám”
 • ohrožování lidského života umělými potraty, euthanasií, stejně jako manipulaci s geny, měnící člověka

Panevropská unie usiluje

 • o Evropu právních států, která jako duchovní vůdčí síla může být vzorem pro národy světa

4. Evropa jako společenství míru

Panevropská unie se přihlašuje

 • k podpoře přátelství mezi všemi národy a národnostními skupinami Evropy
 • k rozmanitosti evropských národů, kultur a tradicí jakožto výrazu bohatého dědictví Evropy
 • k udržení míru a obraně svobody, k přátelství Evropy s jejími atlantickými partnery a jejími sousedy, zvláště s Ruskem neevropskými státy Středomoří, stejně jako s národy světa
 • k evropskému patriotismu, jenž doplňuje a korunuje národní patriotismy

Panevropská unie bojuje proti

 • roztříštěnosti evropských národů
 • hrozícím národnostním a sociálním konfliktům
 • všem pokusům narušovat smíření a přátelství evropských národů
 • nacionalistické malodušnosti a provincionalismu
 • podřazování politické vize “Panevropy” pod čistě hospodářské zájmy
 • válce, terorismu a mezinárodně operujícímu zločinu

Panevropská unie usiluje

 • o přijetí evropských národů, které jsou k tomu připraveny a splňují odpovídající podmínky, zvláště v oblasti právního státu, lidských práv a práv národnostních skupin, a práva na domov, do Evropské unie
 • o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie k zajištění míru a svobody v Evropě
 • o další vývoj Evropské unie k tomu, aby byla politicky navenek i uvnitř plně schopna jednat
 • o suverénní Evropu, která není podřízena žádné cizí moci

Stanovy občanského sdružení Panevropská unie Česko

ČLÁNEK I.
Název a zkratka sdružení: Panevropská unie Česko (PEUČ).
Sídlo sdružení: Praha 2, Vyšehradská 2d
Poboka sdružení: Krajská organizace Panevropské unie ?esko, Partyzánská 229, 747 87 Budišopv nad Budišovkou.

ČLÁNEK II.
Právní postavení sdružení
1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.
Působnost organizace se vztahuje na Čechy, Moravu a Slezsko. Jednací ?e? je česká. Správní rok je shodný s rokem kalendářním. Symbolem PEUČ je červený kříž ve zlatémslunci v kruhu dvanácti hvězd na modrém pozadí.
2. Sdružení je právnickou osobou

ČLÁNEK III.
Programové cíle: 
PEUČ je občanské sdružení, navazující na Panevropské hnutí, vzniklé v meziválečné československé republice. PEUČ je tak nejstarším českým občanským sdružením, usilujícímo sjed­nocení celé Evropy na křesťanských zásadách a na tradičních hodnotách evropské křesťanské kultury. Základním posláním sdružení je odpor proti jakékoli formě totalitarismu, jak v našem státě, takkdekoliv v Evropě a podpora všech úrovní evropské integrace. V naší společnosti usiluje o vytvoření podmínek pro povznesení kulturní a politické úrovně všech občanů a všech národnostních skupin v evropském duchu. Zvláště spolupráce mezi národy a národnostmi střední Evropy je naším specifickým cílem. K těmto účelům PEUČ pořádá semináře, konference, organizuje mezinárodní kontakty, pořádá přednášky, vydává informační tiskoviny atd. Jádrem její činnosti je kulturní a vzdělávací činnost.

ČLÁNEK IV.
Členem organizace se může stát každý občan České republiky, který souhlasí s programem a posláním sdružení, je přijat za člena a zaplatí členský příspěvek, jehož minimální výši pro každý rok určuje výbor PEUČ. O přijetí člena rozhoduje hlavní výbor. Pro neplnění základních členských povinností nebo činnost hrubě porušující programové zásady sdružení může být člen vyloučen, a to nadpoloviční většinou hlasů členů hlavního výboru PEUČ.

ČLÁNEK V.
Členové PEUČ se podle bydliště sdružují do místních poboček, nebo se také mohou sdružovat do krajských organizací, pokud se pro to rozhodnoua zřízení schválí hlavní výbor PEUČ. Žádná z těchto nižších organizačních struktur nemá právní subjektivitu.

ČLÁ­NEK VI.
Nejvyšším orgánem PEUČ je kongres, valné shromáždění všech členů, které se schází minimálně jednou za dva roky. Výkonným orgánem kongresu je hlavní výbor PEUČ, který tvoří pět členů. Hlavní výbor PEUČ je volen na čtyřleté období kongresem a ze svého středu pak volí na svém prvním zasedání předsedu PEUČ. Hlavní výbor řídí činnost celé organizace mezi zasedáním kongresu PEUČ, kterému skládá účet ze své činnosti. Uvedené orgány jsou usnášení schopné při účasti nadpoloviční většinů členů. Platné usneseníje přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných. 
Kongres PEUČ volí rovněž ze svého středu tříčlennou revizní komisi. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svoji činnost odpovídá kongresu. Komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění. Pro zasedání kongresu vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti. 
Organizace se řídí ve své činnosti stanovami a programovými cíli, které schvaluje kongres a dle pot?eby ustanovuje odborné komise.

ČLÁNEK VII.
Jménem PEUČ je oprávněn jednat ve všech věcech pouze pětičlenný hlavní výbor. Výbor volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru, případně dle potřeby hospodářsko-organizačního tajemníka, který zajišťuje plnění usnesení výboru v rozsahu svých pravomocí. Výbor koordinuje činnost sdružení, svolává kongres a zpracovává podklady pro rozhodování kongresu. Místní pobočky nebo i krajské výbory si volí svévedení, které pak řídí činnost dotyčných organizací. Odbočkové nebo krajské výbory konzultují prostřednictvím svých předsedů či mluvčích své činnosti s hlavním výborem.

ČLÁNEK VIII.
Podpisové právo má předseda PEUČ a v rozsahu svých pravomocítaké hospodářsko-organizační tajemník. Hlavní výbor jedná a rozhoduje společně. Statutárními zástupci sdružení jsou předseda a místopředseda, jzastupují sdružení navenek a to každý samostatně. Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu tří měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

ČLÁNEK IX.
Rozhodnutí hlavního výboru PEUČ a předsedy PEUČ jsou závazná procelou organizaci a všechny její členy. Připomínky, námitky a odvolání je možné podávat k hlavnímu výboru, který se pravidelně schází nejméně 4× ročně.

ČLÁNEK X.
Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou členské příspěvky, dary, subvence a příjmy z jednorázových akcí týkající se činnosti sdružení. Za hospodaření odpovídá hlavní výbor, který pravidelně předkládá zprávu o hospodaření kongresu.

ČLÁNEK XI.
O dobrovolném zániku organizace rozhoduje sněm PEUČ, minimálně však třípětinovou většinou přítomných členů PEUČ, který také určí způsob vypořádání majetkových záležitostí. Stejným způsobem se bude postupovat v případě rozhodnutí Ministerstva vnitrao rozpuštění sdružení (v souladu se zákonem č.83/1990Sb.)­.

ČLÁNEK XII.
Z rozhodnutí kongresu mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, školství aj., kteří souhlasí a podporujíc cíle sdružení. Při jmenování přebírají jmenovací listinu čestného člena sdružení. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Praze dne 8.11. 2010