Program a stanovy

Program

1. Evropa jako křesťanské společenství hodnot

Panevropská unie se přihlašuje

 • ke křesťanství jako duši Evropy, zvláště ke křesťanskému obrazu člověka

Panevropská unie bojuje proti

 • všem tendencím, které ničí duchovní a morální sílu Evropy
 • nihilismu, atheismu a amorálnímu konsumismu

Panevropská unie usiluje

 • o křesťanskou Evropu, která je kontinentem lidské důstojnosti a úcty před Bohem a jeho stvořením

2. Evropa jako společenství svobody

Panevropská unie se vyznává

 • k svobodnému, sebeodpovědnému rozvoji lidské osoby
 • k posílení přirozených společenství, zvláště rodiny, stejně jako k principu subsidiarity
 • k sociální spravedlnosti a principu solidarity
 • k ochraně a pomoci slabým, nemocným a postiženým
 • k zodpovědnosti za životní prostředí budoucích generací, zvláště k udržení stvoření
 • k svobodnému sebeurčení národů
 • k právu národů a národnostních skupin na kulturní, hospodářský a politický rozvoj
 • k právu na domov, k federalismu a svébytné hodnotě historicky vzniklých regionů
 • k sociálnímu tržnímu hospodářství

Panevropská unie bojuje proti

 • každé tyranii a každému totalitarismu
 • všem učením a formám, které potlačují nebo falšují svobodu a opovrhují lidskou důstojností
 • ideologiím komunismu a nacionalismu
 • vládě technokracie a byrokratické všemocnosti

Panevropská unie usiluje

 • o sjednocenou Evropu svobodných lidí, národů a národnostních skupin
 • o silnou Evropu, která všude po světě hájí ideje svobody a lidských práv

3. Evropa jako společenství práva

Panevropská unie se přihlašuje

 • k univerzální platnosti lidských práv
 • k pluralitní evropské státnosti
 • k principu právního státu
 • k evropskému hodnotovému společenství

Panevropská unie bojuje proti

 • potlačování lidí státy a systémy bezpráví
 • vyhánění, pronásledování a “etnickým čistkám”
 • ohrožování lidského života umělými potraty, euthanasií, stejně jako manipulaci s geny, měnící člověka

Panevropská unie usiluje

 • o Evropu právních států, která jako duchovní vůdčí síla může být vzorem pro národy světa

4. Evropa jako společenství míru

Panevropská unie se přihlašuje

 • k podpoře přátelství mezi všemi národy a národnostními skupinami Evropy
 • k rozmanitosti evropských národů, kultur a tradicí jakožto výrazu bohatého dědictví Evropy
 • k udržení míru a obraně svobody, k přátelství Evropy s jejími atlantickými partnery a jejími sousedy, zvláště s Ruskem neevropskými státy Středomoří, stejně jako s národy světa
 • k evropskému patriotismu, jenž doplňuje a korunuje národní patriotismy

Panevropská unie bojuje proti

 • roztříštěnosti evropských národů
 • hrozícím národnostním a sociálním konfliktům
 • všem pokusům narušovat smíření a přátelství evropských národů
 • nacionalistické malodušnosti a provincionalismu
 • podřazování politické vize “Panevropy” pod čistě hospodářské zájmy
 • válce, terorismu a mezinárodně operujícímu zločinu

Panevropská unie usiluje

 • o přijetí evropských národů, které jsou k tomu připraveny a splňují odpovídající podmínky, zvláště v oblasti právního státu, lidských práv a práv národnostních skupin, a práva na domov, do Evropské unie
 • o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie k zajištění míru a svobody v Evropě
 • o další vývoj Evropské unie k tomu, aby byla politicky navenek i uvnitř plně schopna jednat
 • o suverénní Evropu, která není podřízena žádné cizí moci

Stanovy občanského sdružení Panevropská unie Česko

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Panevropská unie Česko,z.s. (dále jen spolek)

2. ičo :                       69060070

3. Sídlo spolku: Seifertova 982/25,130 00 Praha 3

4. Panevropská unie Česko,z.s. je spolkem ve smyslu ustanovení paragrafu 214 a následujících ustanovení zák. č. 89/2014 Sb. (dále jen NOZ) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

5. Jednací řeč je česká.

6.  Symbolem spolku je červený kříž ve zlatém slunci v kruhu dvanácti hvězd na modrém pozadí.    

7. Správní rok spolku je totožný s kalendářním rokem.

8. Spolek je dobrovolná nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplnění společného zájmu o myšlenku evropské integrace a navazující na činnost Panevropského hnutí vzniklého v meziválečné československé republice. Spolek usiluje o sjednocení Evropy na křesťanských základech a na tradičních hodnotách její kultury.

9. Účelem spolku je zejména: podporovat všechny úrovně evropské integrace. Usilovat o vytvoření podmínek pro povznesení kulturní a politické úrovně občanů a národnostních skupin v evropském duchu. Specifickým cílem spolku je podpora spolupráce mezi národy a národnostmi střední Evropy.Spolek zaujímá principiální odpor k jakékoliv formě totalitarismu, populismu a národnostnímu egoismu.Jádrem činnosti je kulturní a vzdělávací činnost.

10. Předmětem činnosti spolku je zejména: Pořádání seminářů, přednášek a konferencí, a organizování mezinárodních kontaktů.K podpoře hlavní činnosti může „spolek“ vyvíjet také činnost vedlejší a to vydávání odborných publikací, tiskovin a informačních brožurek,pokud to dovolují hmotné prostředky spolku.

10.1. Zisk ze spolkové činnosti lze použít pouze pro další spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. II

Členství

1. Členové jsou čestní a činní.

2. Členem čestným se může stát fyzická osoba, která pro své zásluhy o spolek anebo myšlenku evropského sjednocování po návrhu výboru, nebo po písemném návrhu jedné čtvrtiny činného členstva byla přijata dvoutřetinovou většinou kongresu bez dalšího projednávání.

2. 1. Je-li zvolen čestným členem stávající činný člen spolku, spolková práva činného člena tím nejsou nijak omezena.

3. Členem činným může se stát každý zájemce o myšlenku panevropského hnutí, který podal žádost o přijetí k rukám výboru spolku a po projednání výborem byl přijat a následně zaplatil členský příspěvek. Neexistuje právní nárok na přijetí za člena činného.

6. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

7. O přijetí člena činného rozhoduje výbor na svém nejbližším zasedání.

8. Členem činným se může stát pouze občan České republiky a osoba starší osmnácti let.

9. Práva členů

a) Každý člen má právo být účasten schůzí, rozprav a přednášek.

b) Každý člen má právo podávat výboru a členské schůzi návrhy, stížnosti a dotazy.

c) Nahlížet za přítomnosti některého člena výboru do všech knih a listin spolkových.

d) Účastnit se všech akcí pořádaných spolkem.

e) právo volit a být volen do výboru a orgánů spolku na kongresu přísluší jen členům činným.

10. Povinnosti členů

a) platit členské příspěvky,

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

c) dodržovat stanovy spolku a usnesení členských schůzí,

11. Ukončení členství:

a) dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru,

b) úmrtím člena,

c) nezaplacením příspěvku ve lhůtě určené výborem, též ani v dodatečně přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté výborem. Členství zaniká prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků,

e) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o sloučení s jiným spolkem,

f) vyloučením člena na základě nálezu rozhodčí komise spolku,

12. Členové neručí za případné dluhy spolku.

13. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

Čl. III

Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou:

a) kongres

b) výbor

c) předseda

d) kontrolní komise

e) rozhodčí komise

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Kongres je tvořen shromážděním všech členů spolku, avšak právo volit a být volen přísluší pouze členům činným.

4. Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání kongresu. Členství ve volených orgánech zaniká, kromě smrti fyzické osoby uplynutím funkčního období, nebo odvoláním voleného člena kongresem pro hrubé porušení jeho povinností

Čl. IV

Statutární orgány spolku

1. Statutárním orgánem spolku je předseda.  Statutární orgán zastupují spolek navenek.

2. Statutárním orgánem pobočného spolku je jeho předseda.

Čl. V

Kongres

1. Kongres je nejvyšším orgánem spolku a je tvořen shromážděním všech členů.

2. Právo volit a být volen na kongresu do výboru a dalších orgánů spolku přísluší toliko členům činným.

3. Kongres projednává činnost spolku za uplynulý správní rok, přijímá zásady činnosti pro nadcházející správní rok a budoucí činnost, volí volené orgány, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá rozhodnutí pro další činnost. Kongres ve své působnosti:

a) rozhoduje o změně stanov,

b) rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků členů činných,

c) schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření za uplynulý správní rok předložené výborem,

d) schvaluje výsledky hospodaření za uplynulý správní rok,

e) volí členy výboru, členy kontrolní komise a rozhodčí komise,

f) hodnotí činnost dalších orgánů a jejich členů,

g) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku

h) rozhoduje usnesením o odvolání člena z některých orgánů pro hrubé porušení jeho povinností,

4. Kongres svolává výbor, podle potřeby, nejméně jedenkrát za rok a to nejpozději do 60 dnů od zahájení nového správního roku,

5. Na žádost nejméně jedné třetiny členů činných musí být svolán mimořádný kongres. Výbor je povinen svolat mimořádný kongres nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného kongresu. Nesvolá-li výbor do třiceti dnů od doručení řádné žádosti kongres, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání kongresu na náklady spolku sám.

6. Právo účastnit se kongresu mají všichni členové, avšak právo volit a být volen přísluší pouze členům činným.

7. Pozvánka na kongres spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit. Již svolané zasedání kongresu lze odvolat, nebo odložit.

8. Každý člen činný má jeden hlas, hlasy všech členů činných mají stejnou váhu.

9. Kongres je usnášeníschopný, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů. Usnesení přijímá členská schůze většinou hlasů přítomných členů.

10. K přijetí usnesení kongresu o změně stanov, vyloučení člena, o zrušení spolku s likvidací nebo o přeměně, musí být usnesení přijato alespoň 2/3 většinou hlasů všech členů.

11. Není-li kongres schopen se usnášet, koná se 30 minut po plánovaném začátku původně svolaného kongresu náhradní kongres. Náhradní kongres je schopen se usnášet za přítomnosti alespoň 1/5 členů činných spolku. Náhradní kongres může projednávat pouze body uvedené v programu původně svolaného kongresu.

12. Jednání kongresu řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se kongres usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů oprávněných o ní hlasovat.

13. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jeho ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal, nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen může nahlížet do všech zápisů ze zasedání kongresu.

Čl. VI

Výbor

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi kongresu po celé své funkční období.

2. Výbor má pět členů. Jednat jménem spolku může vždy jen předseda.

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření, kontroluje dodržování stanov, rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplnění poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku mezi kongresem a pečuje o jeho rozvoj. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby nejméně však dvakrát za rok .

5. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou přítomných hlasů. Na schůzi výboru mohou být zváni podle potřeby hosté.

6. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.

7. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

8. Ze zasedání výboru se pořizuje vždy zápis

9. Výbor ve své výlučné kompetenci

a) svolává kongres

b) přijímá členy,

c) rozhoduje o vyloučení člena na základě usnesení  rozhodčí komise,

d) přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,

e) dohlíží na řádnou péči o majetek a řádné hospodaření

f) publikuje zprávu o hospodaření,

g) schvaluje interní organizační normy

h) rozhoduje o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

i) vede evidenci a přijímá členské příspěvky, dále rozhoduje o odkladu, snížení, nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

j) odpovídá za agendu došlé a odeslané korespondence za období mezi zasedáním výboru a seznamuje s ní ostatní členy výboru,

k) vede evidenci došlé a odeslané pošty,

l) vede členskou evidenci,

m) vede zápisy výborových schůzí,

10. Výbor po svém zvolení na své nejbližší výborové schůzi zvolí ze svého středu předsedu.

11. Výbor může být tvořen pouze z členů činných. Totéž platí pro výbor krajského pobočného spolku.

12. Přijímání členů je výlučnou kompetencí výboru hlavního spolku.

Čl. VII

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem a nejvyšším výkonným představitelem.

2. Předseda je volen na první schůzí nově zvoleného výboru.

3. Funkční období předsedy jsou čtyři roky.

4. Předseda ve své výlučné kompetenci

a) vede kongres, ověřuje jeho usnášení schopnost, odpovídá za pořízení zápisu z jednání.

b) svolává a vede schůzi výboru.

c) uplatňuje pracovní dohled nad zaměstnanci.

5. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami a rozhodnutími výboru a kongresu.

6. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, potažmo další členy.

7. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu Panevropská unie Česka,z.s. připojí svůj podpis předseda.

Čl. VIII

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise se skládá ze tří členů.

2. členy kontrolní komise volí a odvolává kongres z řad členů činných.

3. Kontrolní komise se zodpovídá kongresu.

4. členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru, nebo v rozhodčí komisi

5. členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru

6. Kontrolní komise kontroluje, zda činnost a hospodaření spolku jakož i spolkových orgánů probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami, organizačními normami, rozhodnutími kongresu a výboru.

7. Kontrolní komise předkládá kongresu svoji písemnou revizní zprávu o kontrole hospodaření

8. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech spolkových listin a dokladů

9. Výbor, další orgány a členové jsou povinni s kontrolní komisí spolupracovat

10. Kontrolní komise své šetření sepisuje v tzv. revizní zprávě. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se

závěrem kontrolní komise, mají právo připojit své vyjádření k revizní zprávě.

11. Funkční období kontrolní komise jsou čtyři roky.

12. Nově zvolená kontrolní komise na své první schůzi zvolí svého předsedu.

13. Z jednání kontrolní komise se pořizuje zápis.

Čl. IX

Rozhodčí komise

1. Rozhodčí komise se skládá ze tří členů

2. Členy rozhodčí komise volí a odvolává kongres z řad členů činných.

3. Rozhodčí komise se zodpovídá členské schůzi.

4. Členství v rozhodčí komisi není slučitelné s členstvím ve výboru a v kontrolní komisi.

5. Členem rozhodčí komise nesmí být osoba blízká členům výboru.

6. Rozhodčí komise urovnává spory mezi členy navzájem, spory ohledně interpretace a aplikace stanov, jakož i spory mezi členy a výborem.

7. Rozhodčí komise projednává jako odvolací orgán stížnost člena proti svému vyloučení a svým nálezem může rozhodnutí o vyloučení člena zrušit či potvrdit s konečnou platností.

8. Rozhodčí komise rozhoduje usnesením, které podepisuje předseda rozhodčí komise a další členové.

9. Rozhodčí komise je usnášení schopná, je li přítomna nadpoloviční většina členů.

10. Rozhodčí komise se usnáší většinou přítomných hlasů.

11. Funkční období Rozhodčí komise jsou čtyři roky.

12. Nově zvolená rozhodčí komise na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

13. Z jednání rozhodčí komise se pořizuje zápis.

Čl. X

Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob, nadačních grantů, z příjmu ze svých činností a z výnosu ze svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky nesmějí být využívány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance.

4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

5. Pobočné spolky nejsou oprávněné sjednávat úvěrové smlouvy, poskytovat ručení či přijímat ručení a sjednávat hospodářské smlouvy nad rámec své obvyklé činnosti.

Čl. XI

Pobočné spolky

1. Spolek může zřizovat své krajské organizace, které jsou pobočnými ve smyslu zákona.

2. Název pobočného spolku je tvořen tak, že ke slovu Panevropa je připojen název příslušného kraje.

3. Pobočné spolky mohou samostatně jednat a nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Způsobilost k právnímu jednání je omezena stanovami.

4. Pobočné spolky jsou povinny dodržovat všechna ustanovení právních předpisů, zejména pak nechat se prostřednictvím výboru Panevropské unie Česka zapsat do rejstříku spolků, požádat o přidělení identifikačního čísla osoby ( IČO) dle zvláštního předpisu.

5. Pobočné spolky nejsou oprávněny zakládat další pobočné spolky.

6. Pobočný spolek vytváří následující orgány:

a) krajský kongres

b) krajský výbor

c) krajský předseda

ad a) je tvořen shromážděním všech členů činných v krajském pobočném spolku.

Krajský kongres volí z řad členů činných krajský výbor, který má nejméně tři členy. Zásady volebního kvora, usnášeníschopnosti a dalšího hlasování na krajském kongresu, jakož i jeho svolávání se řídí ustanovením těchto stanov.

ad b) krajský výbor svolává krajský kongres. Výbor je tvořen minimálně ze tří členů. Ustanovení těchto stanov, upravující výbor hlavního spolku se použijí také na výbor pobočného spolku.

ad c) krajský předseda je statutárním orgánem.

7. Kontrolu hospodaření pobočných spolků vykonává kontrolní komise hlavního spolku.

8. Krajský pobočný spolek se zakládá ku dni uvedenému v rozhodnutí hlavního výboru. Hlavní výbor provede bez zbytečného odkladu zápis ve veřejném rejstříku.

9. Krajský pobočný spolek se zakládá rozhodnutím hlavního výboru a to na základě návrhu podaného alespoň pěti fyzickými osobami staršími 18 let, které nejsou všechny navzájem osobami blízkými. Zde uvedených pět osob tvoří „přípravný výbor“ krajského pobočného spolku. Krajský pobočný spolek může být založen pouze činnými členy .

10. Návrh „přípravného výboru“ musí splňovat tyto náležitosti:

a) uvedení jména a příjmení všech členů „ přípravného výboru“,                         jejich bydliště a rodných čísel,

b) uvedení návrhu názvu nového pobočného spolku a jeho sídla,

c) uvedení kdo z členů „přípravného výboru“ je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem,

d) návrh musí být podepsán všemi členy „ přípravného výboru“

e) o schůzi „ přípravného výboru“ se pořizuje zápis, který se spolu s listinou přítomných přikládá s návrhem na založení krajského pobočného spolku.

g) schůze „ přípravného výboru“ se účastní alespoň jeden člen hlavního výboru                                                                                                                       

11. Do jednoho měsíce od rozhodnutí hlavního výboru je „přípravný výbor“ povinen svolat krajský kongres a zde zvolit orgány pobočného spolku, tj. krajský výbor a statutární orgán pobočného spolku, kterým je předseda. Krajský výbor pobočného spolku má tři členy.

12. Krajský pobočný spolek se zrušuje za těchto podmínek:

a) klesne-li počet členů pod čtyři osoby.

b) nebude-li schopen do 90 dnů od skončení volebního období ustanovit orgány pobočného spolku, tj. krajský výbor pobočného spolku

c) rozhodnutím minimálně 2/3 členů krajského pobočného spolku o zániku krajského pobočného spolku

13. dojde-li ke zrušení krajského pobočného spolku, pak výmaz z veřejného rejstříku, kterým pobočný spolek zaniká, zajistí hlavní výbor. Po zrušení kteréhokoliv pobočného spolku se v rámci likvidace veškerý zbytkový majetek převádí na hlavní výbor.

Čl. XII

Závěrečné ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí kongresu, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem

2. Tyto stanovy byly přijaty XXVI. kongresem Panevropské unie Česka dne 16. června 2019.

3. Těmito stanovami se řídí Panevropská unie Česka a její krajské pobočné spolky.

 

Mgr. Marian Švejda, předseda